BSS

Research
You are here:

Në formularin e regjistrimit do t’ju bëjmë pyetje për ju dhe familjen tuaj.
Ne i përdorim këto informacione vetëm për të përcaktuar se cili studim është i duhuri për njerëz si ju.
Për shembull, ne nuk do t’ju dërgojmë një pyetësor në lidhje me ushqimin e qenve përveç nëse keni një qen në familjen tuaj.

 • Një anëtar i ri i BSS Shqipëri, në panelin në internet bëhet përmes faqes Antarësimi I ri.
 • Çdo anëtar mund të ketë vetëm një llogari përdoruesi.
 • Anëtarësimi në një panel në internet, nuk kërkon që me patjetër një anëtar të marrë pjesë në çdo studim në internet. I takon secilit anëtar të vendosë nëse ata duan të marrin pjesë apo jo.
 • BSS Shqipëria on-line, herë pas here do t’i njoftojë anëtarët e saj përmes postës elektronike për të rejat më të fundit
Secili anëtar është përgjegjës për mbrojtjen e emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit.
Anëtari është përgjegjës për përdorimin e emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimin, si ndaj BSS Shqipëria ashtu edhe ndaj palëve te treta.
Nëse një palë e tretë përdor emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e anëtarit, ai anëtar menjëherë do të njoftojë BSS Shqipërinë.
Anëtari duhet ta ndryshojë vetë fjalëkalimin. Në rast se dikush i kërkon Anëtarit një emër përdoruesi dhe fjalëkalim, anëtari merr përsipër të mos i përgjigjet një kërkese të tillë dhe të njoftojë menjëherë BSS Shqipërinë për përpjekjet e tilla.

Anëtari merr përsipër të dalë nga faqja pasi të vizitojë faqet në internet të BSS Shqipëri në panelin në internet, pasi ekziston rreziku i keqpërdorimit të llogarisë nga personat që përdorin të njëjtin kompjuter.
Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni përmes formularit të kontaktit më poshtë dhe ne do t’ju kthehemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Një anëtar i BSS Shqipëri në panelin në internet mund të hyjë në profilin e tij / saj në çdo kohë, duke përdorur emrin e tij të përdoruesit dhe fjalëkalimin, dhe të përpunojë ose modifikojë informacionin për veten e tij / saj nëse ka ndodhur ndonjë ndryshim.
Secili anëtar mund të ndërpresë anëtarësimin e tij përmes formularit të kontaktit më poshtë me komentin e LARGOHU. Anëtari merr përsipër të azhurnojë informacionin e tij / saj të profilit, në mënyrë që BSS Shqiperia të ftojë Anëtarin të marrë pjesë në studim.
Kjo lidhet kryesisht me informacionin e kontaktit.
Si anëtar i panelit on-line të BSS Shqiperi, një anëtar duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:
 • Pranoni kushtet e bashkangjitura të punës.
 • Duke qenë një person fizik mbi moshën 14 vjeç, i cili nuk përdor shërbimin e ofruar për qëllime pune.
 • Nuk mund të sigurojë informacion të pasaktë që kërkohet për t’u regjistruar për pjesëmarrje në kërkime vullnetare.
 • Mund të rregjistrohet vetëm një herë.
 • Ai nuk mund të transferojë anëtarësimin e tij që ka fituar tek palët e treta, përveç kur BSS Shqipëri në mënyrë të qartë, kërkon pjesëmarrjen e një anëtari të familjes.
Secili anëtar merr përsipër t’i trajtojë informacionet e tyre me pergjegjesi.
Nëse një anëtar siguron informacion të pasaktë gjatë rregjistrimit, logon me adresa të shumta të postës elektronike dhe u kalon fjalëkalimin e tyre palëve të treta, BSS Shqiperia rezervon të drejtën për të ndërprerë kontratën, të drejtën për të hequr dorë nga sondazhet e caktuara ose e drejta për të skualifikuar rezultatet e anëtarit në fjalë.
BSS Shqipëri gjithashtu rezervon të drejtën të anullojë çdo pikë që anëtari ka grumbulluar deri më tani që nuk janë paguar ende.
BSS Shqipëri rezervon të drejtën e kompensimit të dëmeve përtej të gjitha sa më sipër.
Përzgjedhja e të anketuarve në sondazhet nga BSS Shqipëri
BSS Shqipëri rezervon të drejtën të zgjedhë çdo anëtar që do të ftohet për studime në internet.
Nëse më shumë anëtarë plotësojnë kriteret për një studim të veçantë, pason një kampion i rastësishëm.
Anëtarëve gjithashtu mund t’u kërkohet të marrin pjesë për një periudhë te caktuar kohore.
Ftesën për të marrë pjesë në hulumtim autorizon secilin anëtar individual.
Asnjë transferim në një palë të tretë nuk lejohet, përveç kur kërkohet nga BSS Shqiperi, në rastet kur kërkohet pjesëmarrja e një anëtari të familjes.

 

Si anëtar i panelit on-line të BSS Shqiperia, ai nuk ka asnjë detyrim të marrë pjesë në të gjitha studimet.
Sidoqoftë, një anëtar ka mundësinë të marrë pjesë në anketime on-line, nëse zgjidhet si i anketuar për një studim të veçantë.
Respondenti pajtohet të mos përcjellë informacionin e marrë duke plotësuar pyetësorin në internet.
BSS Shqipëri rezervon të drejtën të përjashtojë menjëherë një respondent në rast të shkeljes së këtyre detyrimeve ose ta bllokojë atë për një periudhë të caktuar.
BSS Shqipëria nuk do të jetë përgjegjës për shqetësime teknike, nëse përcaktohet se Ipsos Shqiperia nuk është kompetente, siç janë dëmtimet në rast të forcës madhore ose ngjarjeve të tjera të paparashikuara, ose për dëmet e shkaktuara nga palët e treta.
BSS Shqipëri ka të drejtë të ndërpresë shërbimet e saj pafundësisht për arsye të brendshme (për qëllime mirëmbajtjeje) pa anëtarin që ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim.
Nëse, me urdhër të palëve të treta, siç janë sondazhet e opinioneve, BSS Shqipëri fillon një studim dhe fton të anketuarit të marrin pjesë, Ipsos Shqipëria nuk garanton përmbajtjen e informacionit të kërkuar nga krijuesi.
Nëse BSS Shqipëri mëson se sondazhet nuk janë në përputhje me ligjin, ato menjëherë do të përfundohen dhe hiqen nga faqja e saj në internet, dhe përgjigjet e mbledhura nga sondazhet e tilla nuk do të merren parasysh ose i përcillen klientit.
BSS Shqipëri nuk është përgjegjës për saktësinë, plotësinë, korrektësinë, objektivitetin dhe përmbajtjen dhe mendimet e azhurnuara në faqet e internetit të arrihen përmes lidhjeve në faqet e BSS Shqipëri.
Përgjegjësia për dëmet ndaj anëtarit, nëse krijohet përmes përdorimit të faqeve dhe linqeve të tilla, është vetëm përgjegjësi e pronarit të atyre faqeve dhe linqeve.
BSS Shqipëri menjëherë do të heqë lidhjet në faqet e internetit, nëse konstaton se ato nuk janë në përputhje me ligjin.
Pyetësorët dhe përmbajtja e tyre, dërguar anëtarëve, mbrohen me ligj.
Riprodhimi, përpunimi, modifikimi dhe transmetimi tek palët e treta, është i ndaluar.

Pyetësorët nuk duhet të vihen në dispozicion të publikut, edhe kur ato lidhen me pjesë të pyetësorit.

Të gjitha sa më sipër, kërkon pëlqimin me shkrim të BSS Shqipëri.

Vetëm kopja e bërë në dispozicion nga BSS Shqipëri në faqen e saj të internetit (jo përmbajtja e tërë studimit) lejohet, dhe vetëm për qëllime private dhe jo të biznesit, me kusht që të jetë e qartë se përmbajtja është shkarkuar nga BSS Shqiperia në panelin në internet .
BSS Shqipëri ndalon çdo formë tjetër të kopjimit, shpërndarjes ose publikimit të përmbajtjes së sa më sipër, pa lejen me shkrim paraprak që mund të kërkohet përmes formularit të kontaktit më poshtë.
Anëtarësia në BSS Shqipëri është falas dhe e pacaktuar ne kohë.
Anëtarësia mund të anulohet në çdo kohë duke paraqitur një kërkesë, pa dhënë arsye specifike në adresë ose duke klikuar lidhjen e çregjistruar që keni në fund të secilës prej postave elektronike.
Tërheqja e anëtarësimit bëhet përfundimtare, sapo BSS Shqipëria ta pranojë atë.
Pas kësaj, BSS Shqipëri, çregjistron një anëtar nga baza e të dhënave të tij. Anëtari nuk merr më ftesa për të marrë pjesë në anketime, dhe informacionet personale të dhëna nga anëtari gjatë rregjistrimit, fshihen brenda 60 ditësh.
Pas kontrollit, pikët e mbledhura nga anëtari, mund të riblehen brenda 14 ditëve, pas së cilës ato anulohen.
Nëse ekziston një dyshim i arsyeshëm se një anëtar ka shkelur rregullat e biznesit, BSS Shqipëria, mund, pa dhënë arsye, të ndërpresë bashkëpunimin, qoftë me shkrim, me sms ose me postë elektronike.
Në këtë rast, rezultatet e anketës aktuale të anëtarit të studimit në fjalë, nuk do të merren parasysh.
BSS Shqipëria gjithashtu rezervon të drejtën të anullojë çdo pikë të mbledhur nga një anëtar që nuk është paguar. Nëse anëtarësimi është përfunduar, ri-regjistrimi është i mundur pas 2 (dy) muajsh.
Anëtarët do të njoftohen me email për ndryshimet në kohë të punes.
Kuptohet qe pas 14 ditësh, konsiderohet se ka pranuar kushtet dhe afatet e modifikuara të biznesit, 14 ditë pas marrjes së postës elektronike, duke e informuar atë për ndryshimet që kanë ndodhur, përveç nëse ai/ajo paraqet një kundërshtim me shkrim.
Përndryshe, kushtet e rishikuara të biznesit do të hyjnë në fuqi ditën tjetër.

Bëhu Anëtar

  Pranoj Kushtet e përgjithshme & Deklarata e privatësisë*